OFİSTEN SAHNEYE

BASINDA
 basin06
 basin14
 basin09
 basin01
 basin11
 basin16
 basin03
 basin12
 basin07
 basin18
 basin13
 basin17
 basin15
 basin10
 basin08
 basin04
 basin05
 11-03-2013_gunes_sayfa_no_7
 14-03-2013_hurses_sayfa_no_8
 16-03-2013_dunya_gazetesi_sayfa_no_11
 17-03-2013_ekonomist_sayfa_no_6
 aktuel-01-03-2012-s79
 aktuel-29-03-2012-s44
 aktuel-29-03-2012-s46
 businessweek-turkiye-15-01-2012-sayfa-79-175-stxcm
 touch-istanbul-01-02-2012-s129-2-255-stxcm
 time-out-01-02-2012-s114-382stxcm
 basin02
 sabah-iste-insan-eki-29-01-2012-sayfa-5-214-stxcm
 aktuel-29-03-2012-s47
 aktuel-29-03-2012-s45
 hurriyet-ik-22-01-2012-sayfa-2-74-stxcm
 hr-dergi-kariyer-01-02-2012-s8721-stxcm
 samdan-plus-08-02-02-2012-s184-220-stxcm
 the-brand-age-01-02-2012-s12-70-stxcm